‏ آب مایعی کم یاب در عین فراوانی                         اتین (اسیتیلن)    اتن(اتیلن)     چقدر از سطح زمین را آب پوشانده؟                                                 OCسه چهارم.چقدر از جرم بدن را آب تشکیل داده؟دو سوم جرم بدن شما را آب تشکیل می دهد.چرا‌ آلودگی آب اهمیت دارد؟زیرا، بسیاری از مواد شیمیایی در آب حل می شوند یا به کمک […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

منابع

 

 

درصد عمده آب برای چه مصرف می شود؟
بیش از 70 درصد آب قابل دسترسی در خاورمیانه به آبیاری در بخش کشاورزی اختصاص دارد. اهمیت بخش کشاورزی برای افزایش درآمدهای ملی، کارآفرینی و تامین غذا و در واقع برای تضمین اقتدار ملی و امنیت ملی و هدفهای اقتصادی- سیاسی این کشورها بر کسی پوشیده نیست.
چرا تامین آب مورد نیاز دشوار شده است؟
  مصرف بی روینه، آلوده کردن آب رودخانه ها، دریاچه ها و دیگر منابع از یک سو، و افزایش روزافزون جمعیت مصرف کننده‌ی آب از سوی دیگر، سبب شده است که کار تامین آب مورد نیاز ما دشوارتر شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. بارندگی

 

 

  1. تابش نور خورشید به برف روی کوهها و مناطق برف گیر

 

 

  1. تبدیل بخار به مایع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید