امکانات 1-کاربر می تواند Login  کند . 2-لیست کلیه ی مشتریان و فیلم ها را مشاهده کند . 3- می تواند اطلاعات مشتریان و فیلم ها را ویرایش و حذف کند . 4- مشتری وفیلم جدید اضافه کند . 5-می تواند فیلم های خاصی را به مشتریان خاصی با مبلغی که خودش تعیین می کند […]ویدئو کلوپ با زبان C#

10- تغییر رمز کاربر .

4-تلفن                                         (tell)

5-آدرس                                (address)

B:

4- کشور سازنده                           (counbry)

5- سال ساخت                                  (yeur)

6- تعداد                                         (counb)

1-کد کاربر                                          (uid)

2- نام کاربری                                (uname)

3-رمز عبور                                       (pass)

4- تاریخ امانت ( شمسی )          (Add  Datesh)

6- تاریخ برگشت امانت ( شمسی )

8- مبلغ کرایه                                                (keraye)

9- مبلغ جریمه                                                (jurime)

5- مبلغ جریمه

7- تاریخ امانت ( شمسی )

8- تاریخ برگشت ( شمسی

11- جمع کل

2- فرم اصلی ( frmmain )

در این فرم از mermsbrp , tabcontrol  استفاده کرده ایم .

پاسخ دهید